Учебен център ДЕТЕЛИНА - гр. София
тел. 02/980 82 83, 0896656171, 0884179613  

Курс по счетоводство

Курсът е подходящ както за начинаещи така и за тези, които вече са се занимавали със счетоводна дейност.

Той запознава с основните принципи при воденето на едностранно и двустранно счетоводство, прилагането на ДДС, както и най-новите изменения в данъчното законодателство. Това е курс с подчертано практическа насоченост.

Продължителността на обучението е от 3 до 6 седмици в зависимост от интензивността на курса.

Основни теми

1. Законова уредба на счетоводството в РБ. Обща теория на счетоводната отчетност.

2. Двустранно счетоводно отчитане.

- Национален сметкоплан - структура и принципи за изграждането му.

- Отчитане на капиталите /собствен и чужд капитал/ Отчитане на ДДС. Основни положения от ЗДДС. Счетоводни сметки и статии, свързани с отчитането на ДДС.

- Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи /ДМА/.

- Отчитане на краткотрайните материални активи /стоково-материалните запаси/.

- Отчитане на разчетите /със собствения персонал, с доставчици, клиенти, осигурителни организации, застрахователи, с бюджета (държавен и общински бюджети), с банкови институции , съдебни спорове и пр/.

- Отчитане на труда и работната заплата. Начисляване на осигурителни вноски. Изготвяне на разчетно-платежна ведомост за заплати.

- Отчитане на паричните средства /в лева и валута, акредитиви, чекове, дебитни и кредитни карти/.

- Отчитане на разходите /разходи за дейността и по икономически елементи, финансови разходи, извънредни разходи, разходи за бъдещи периоди/

- Отчитане на приходите /приходи от продажби, финансови приходи, извънредни приходи/

- Отчитане на финансовите резултати и начини за разпределение на печалбата. Изчисляване на корпоративен данък.

3. Едностранно счетоводно отчитане.

- Разглеждане на счетоводните регистри при едностранното счетоводство

- Книга за разходите, Книга за приходите, Материална книга и Инвентарна книга.

- Текущо осчетоводяване на стопанските операции.

- Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на Отчет за приходите и разходите на ЕТ.

- Облагане доходите на едноличен търговец. Облагане с патентен данък. Облагaне на други стопански дейности

- свободни професии, нетрудови правоотношения, земеделски и занаятчийски дейности, облагане на собственици и съдружници в търговски дружества, за които дейности се начисляват нормативно признати разходи. Разглеждане ЗДДФЛ

Цени

Щракнете тук