Езиково и компютърно обучение

Курсове по френски език

Курсовете по френски език се провеждат по системата Panorama, която е една от водещите системи за преподаване на френски на чужденци.

Системата е одобрена и от МОН за изучаване на френски език в специализираните училища с разширено изучаване на френски език, както и в останалите училища, където се изучава френски като първи или втори чужд език.

В момента Panorama е най-популярната съвременна система за изучаване на френски език

Нива на обучение по френски език

Ниво А1

Учебният курс по френски език започва с изучаване на ситуации: приветствия, запознанства, професии, националности, дати, време и пр. курсистите се научават да описват външността на човека, да разказват за себе си. Работи се по произношението. Граматичният курс е много наситен: въвеждат се трите времеви форми на глаголите, изучава се спрежението на основните спомагателни глаголи.

Ниво А2

Въвежда се бъдеще време и "subjonctif". Разговорният френски език е представен с темите: чувства, облекло и мода, жилище (предмети на бита) и др.

Ниво B1

Тематични раздели: спорт, архитектура, изящни изкуства, театър, кино, паметници, пари. Граматика: страдателен залог, условно наклонение, изразяване на продължителност, времето le plus-que-parfait.

Ниво B2

Тематични раздели: архитектура, песни, екология, права и задължения, наука, образование. В разделите по граматика на френския език особено внимание се отделя на наречията, относителните местоимения, сложните изречения.

Ниво C1

Нивото затвърждава съществуващите граматични навици, обогатява и активизира речниковия запас. По-голямата част от времето е посветена на изучаването на френския културен, социален и политически живот, както и на френската история.

Ниво C2

Нивото предполага висока степен на владеене на френски език. След завършването на това ниво курсистите могат да се готвят за изпита DELF. Усвояват се практически всички основни лексико-граматични структури на френския език.

Всички курсисти полагат изпит в края на всеки курс. При успешно завършване се издава удостоверение по установен образец (потвърждаващо нивото на познаване на френски език).

График на курсовете по френски език Цени