Езиково и компютърно обучение

Курс по счетоводство

НАЧАЛО: 11 май
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: до 16 юни
ГРАФИК: събота и неделя 9:00 - 12:30

ХОРАРИУМ: 50 академични часа
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: присъствено или онлайн по ваш избор

ЗАБЕЛЕЖКА: В периода 24-26 май няма да има занятия

ЗАПАЗЕТЕ място: тук

Курсът е подходящ както за начинаещи така и за тези, които вече са се занимавали със счетоводна дейност.

Той запознава с основните принципи при воденето на счетоводство, прилагането на ДДС, както и най-новите изменения в данъчното законодателство. Това е курс с подчертано практическа насоченост.

В курса подробно се разглеждат новите актуални промени в счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство.

Продължителността на обучението е 1 месец.

Основни теми

- Законова уредба на счетоводството в България. Обща теория на счетоводната отчетност.

- Национален сметкоплан - структура и принципи за изграждането му.

- Отчитане на капиталите /собствен и чужд капитал/

- Отчитане на ДДС. Основни положения от ЗДДС. Счетоводни сметки и статии, свързани с отчитането на ДДС.

- Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи /ДМА/.

- Отчитане на краткотрайните материални активи /стоково-материалните запаси/.

- Отчитане на разчетите /със собствения персонал, с доставчици, клиенти, осигурителни организации, застрахователи, с бюджета (държавен и общински бюджети), с банкови институции , съдебни спорове и пр/.

- Отчитане на труда и работната заплата. Начисляване на осигурителни вноски. Изготвяне на разчетно-платежна ведомост за заплати.

- Отчитане на паричните средства /в лева и валута, акредитиви, чекове, дебитни и кредитни карти/.

- Отчитане на разходите /разходи за дейността и по икономически елементи, финансови разходи, извънредни разходи, разходи за бъдещи периоди/

- Отчитане на приходите /приходи от продажби, финансови приходи, извънредни приходи/

- Отчитане на финансовите резултати и начини за разпределение на печалбата. Изчисляване на корпоративен данък.

- Годишно счетоводно приключване – същност и етапи.

- Годишни финансови отчети.

Цени